FAQ

 

 Sollicitaties 

 Contracten 

 Jobstudenten 

 Studenten en kindergeld 

  Vervoer 

 


 Sollicitaties 

 

Waar gaan de sollicitatiegesprekken door?

 

We trachten de sollicitatiegesprekken zoveel mogelijk te laten doorgaan op locaties waar je geraakt met het openbaar vervoer. De details over plaats en uur worden u bezorgd met een individuele uitnodiging.

Verwittig aub steeds zo snel mogelijk wanneer je een gemaakte afspraak niet kan nakomen.

Doe dat op Tel. 03 825 14 10 of via hr@skiworld.be.

 

Boven

 

Hoe oud moet je zijn om in het buitenland te gaan werken?

 

Je moet minstens 18 jaar zijn op het moment dat je in het buitenland wil gaan werken met Skiworld.

Voor sommige functies worden oudere leeftijdsvereisten gesteld. Zie daarvoor verder bij de info per functie.

 

Boven

 

Kan ik samen met mijn vriend of vriendin tewerkgesteld worden?

 

Indien je dit wenst en de mogelijkheid zich voordoet, kan je samen met je vriend of vriendin tewerkgesteld worden.

Jullie relatie mag echter op geen enkel ogenblik jullie prestaties beïnvloeden.

Wij kunnen ook niet garanderen dat je steeds samen vrij zal hebben. Dit zal door de plaatselijke verantwoordelijke steeds moeten beslist worden.

Overnachten doe je sowieso niet samen zolang je niet gehuwd bent. De wetgever verplicht ons om aparte verblijfplaatsen te voorzien voor jongens en meisjes.

 

Boven

 

Mag mijn huisdier mee als ik voor Skiworld in het buitenland ga werken?

 

Personeel mag geen huisdieren meebrengen.

 

Boven

 


 Contracten 

 

Krijg ik een Belgisch of een buitenlands contract?

 

Personen met de Belgische nationaliteit en een Belgische verblijfplaats die gedurende de laatste 30 dagen onderworpen waren aan de Belgische sociale zekerheid (bijvoorbeeld als werknemer, zelfstandige, werkloze, gepensioneerde, persoon ten laste van enzovoort) krijgen in principe een Belgische arbeidsovereenkomst. Zij worden gedetacheerd tijdens hun tewerkstellingsperiode in het buitenland (een detachering is steeds beperkt tot een absolute maximumduur van 2 jaar). Hierdoor blijven zij onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid (ziekenfonds, werkloosheid, pensioen ..). Skiworld zorgt voor de noodzakelijke administratie voor de detachering (formulier A1, vroeger E101)

Andere personen krijgen een buitenlandse arbeidsovereenkomst. Hun sociale zekerheid loopt dan via het land van tewerkstelling. De administratie om dat in orde te brengen (en eventueel de eigen nationale sociale zekerheid tijdelijk te stoppen) moet gedaan worden door de personen zelf.

Zowel gedetacheerde werknemers als mensen met een buitenlands contract zijn onderworpen aan de arbeidswetgeving van het land van tewerkstelling.

 

Boven

 


 Jobstudenten  

 

Ik ben jobstudent, kom ik ook in aanmerking voor tewerkstelling?

 

Ook jobstudenten zijn welkom bij Skiworld voor tewerkstelling in het buitenland. Je moet wel voldoen aan de leeftijdsgrenzen zoals beschreven in de profielen en dus minstens 18 jaar zijn.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de wettelijke fiscale grenzen als jobstudent. Zie daarvoor “Hoeveel mag ik verdienen als jobstudent?”. (Link naar vraag)

 

Boven

 

Hoeveel mag ik werken als jobstudent?

 

Om als student vrijgesteld te blijven van sociale zekerheidsbijdragen en slechts 2,71% solidariteitsbijdrage te betalen op het brutoloon mag je (tot einde 2016) tijdens hetzelfde kalenderjaar maximum 50 kalenderdagen werken, ongeacht het aantal arbeidsuren per dag.

Skiworld biedt je een studentenovereenkomst aan nadat je bovenstaande voorwaarde hebt bewezen met het speciale attest dat daarvoor online wordt afgeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Dat attest kan je bekomen via www.studentatwork.be.

Om je persoonlijk attest te krijgen via PC of laptop heb je een elektronische identiteitskaart, een gebruikersnaam en paswoord of een token nodig.

Aanloggen via tablet of smartphone kan enkel met een gebruikersnaam en paswoord of met een token.

Gebruikersnaam of token kan je enkel krijgen met je eid via een pc of laptop.

Vanaf 1/1/2017 wijzigen de voorwaarden en zal de grens per kalenderjaar 475 uren bedragen zodat studenten die slechts enkele uren per dag werken geen hele dag meer moeten aangeven.

Vanaf 1/1/2017 wordt de site www.studentatwork.be in dezelfde zin aangepast.

Studenten en kindergeld
Als je ouders recht hebben op kindergeld, blijft dit recht behouden op voorwaarde dat je niet meer dan 240 uren werkt per kwartaal (1 januari tot en met 31 maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 oktober tot en met 31 december).
In het derde kwartaal (1 juli tot en met 30 september) mag je onbeperkt werken voor zover je nog studeert.
OPGELET: tijdens de laatste zomervakantie in het derde kwartaal geldt dus weer de 240-uren-grens.

 

Boven

 

Hoeveel mag ik verdienen als jobstudent?
 

Er zijn een aantal grenzen waar je moet mee rekening houden als student.

 

Boven

 

De student als belastingplichtige (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016)


Een ongehuwde student is geen belasting verschuldigd voor zover het NETTO BELASTBAAR inkomen € 7.420 niet overschrijdt. Heb je meer ontvangen dan zal je belastingen betalen op je inkomen. Of je nu belasting zal betalen of niet, je zult altijd een belastingaangifte moeten invullen op je eigen naam. De werkgever zal hiervoor verplicht een fiche 218.10 afleveren in het voorjaar van het volgende kalenderjaar. Heb je minder verdient dan de grens en is er toch bedrijfsvoorheffing ingehouden op je loon, dan zal je die teruggestort krijgen als je een belastingaangifte doet op je eigen naam.

 

BovenDe student als persoon ten laste (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016)


Een student blijft fiscaal ten laste op voorwaarde dat er voldaan is aan 3 voorwaarden.

 1. De student moet op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtigeen dus op hetzelfde adres wonen.
 2. De student mag niet bij de belastingplichtige zelf werken.
  Om ten laste te blijven mag de student zelf geen bezoldigingen ontvangen die voor de belastingplichtige beroepskosten zijn. Indien een student dus bij de persoon die hem ten laste heeft, werkt en een loon ontvangt dat voor die persoon een aftrekbare beroepskost vertegenwoordigt, is hij niet meer ten laste. Het bedrag van het loon speelt geen enkele rol. Als de student daarentegen in de vennootschap werkt waarvan de persoon die hem ten laste heeft zaakvoerder of bestuurder is, kan hij toch ten laste blijven.
 3. Het totaal van de student zijn netto-bestaansmiddelen per jaar mogen niet meer bedragen dan
  - algemeen: € 3.140
  - voor een kind van een alleenstaande belastingplichtige: € 4.530
  - voor een mindervalide kind van een alleenstaande belastingplichtige: € 5.750

  Het bedrag van de netto-bestaansmiddelen is niet hetzelfde als het ontvangen nettoloon.

 

Boven

 

Hoe bereken je de netto bestaansmiddelen?

 

Stap 1de bruto inkomsten optellen
Je telt alle bruto-inkomsten op die je tussen 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar hebt ontvangen: lonen, commissielonen of honoraria die je verdiende als freelancer of zelfstandige, leefloon …
Indien de inkomsten loon uit arbeid betreffen, worden het gewone loon, het vakantiegeld, de premies en toeslagen bedoeld, inclusief het loon van de vakantiejob tijdens het inkomstenjaar.

- kindergeld en studietoelagen tellen niet mee als inkomen

- onderhoudsuitkeringen tot € 3.140 per jaar tellen ook niet mee

 

Stap 2: het bruto-belastbaar inkomen
Bruto-belastbaar inkomen alle bruto-inkomsten uit stap 1 minus de solidariteitsbijdrage of sociale zekerheidsbijdragen.

Bij loon uit arbeid is dit bedrag meestal terug te vinden bij 'belastbaar loon' op de maandelijkse loonfiches die je ontvangt van je werkgever.

 

Stap 3: heb je gewerkt met een studentencontract tijdens het inkomstenjaar?

OPGELET: Het belastbaar loon dat verworven werd uit een job met een studentencontract telt pas mee voor het bedrag boven 2610 euro! De eerste 2610 euro BELASTBAAR (dit is na aftrek van de solidariteitsbijdrage) telt niet mee.
 

Stap 4: Forfaitaire aftrek

Om rekening te houden met de kosten die de belastingplichtige gedurende het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de bestaansmiddelen te verkrijgen of te behouden, worden bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens de aftrekbare kosten vastgesteld op 20 pct. van het brutobedrag van de bestaansmiddelen.

Je mag het brutobelastbaar bedrag uit stap 2 en rekening houdend met de opmerking in stap 3 verminderen met 20%.
Voor inkomsten uit arbeid is er een minimum van € 440 aftrekbare forfaitaire onkosten.
Voor leefloon moet (mag) je geen minimumbedrag in rekening nemen.
 

Stap 5: Heb je onderhoudsgeld ontvangen?

Als je onderhoudsuitkeringen ontvangt, bijvoorbeeld na een scheiding van de ouders, wordt het bedrag van de ontvangen uitkeringen boven € 3140 toegevoegd bij de netto-bestaansmiddelen nadat je eerst ook dat ontvangen bedrag verminderd hebt met 20 % forfaitaire onkosten.

 

Resultaat na stap 5 = de netto bestaansmiddelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van hoeveel een werkgever maximaal bruto aan zijn werknemer-student mag uitbetalen opdat die fiscaal ten laste zou blijven, maar rekening houdend met het feit dat voor de tewerkstelling van een student 2,71 % solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn, tenminste indien aan de voorwaarden daarvoor voldaan is. De werkgever betaalt dus best (maximum) een bedrag net onder deze grenzen.

Deze bedragen in EUR gelden voor de inkomsten verdiend in 2016.

 

Netto-belastbaar
inkomen

Bruto belastbaar
(incl. 20%
forfaitaire
beroepskosten)

Totaal (incl.
vrijgestelde
inkomsten uit
studentenarbeid)

Bruto (incl. 2,71%
solidariteitsbijdrage)

Algemeen

3.140,00

3.925,00

6.535,00

6.717,03

Kind van alleenstaande

4.530,00

5.662,50

8.272,50

8.502,93

Mindervalide kind van
alleenstaande

5.750,00

7.187,50

9.797,50

10.070,41

Bovenstaande tabel houdt geen rekening met eventuele onderhoudsuitkeringen die je ontving (zie stap 5) of met andere inkomsten (zoals vermeld in stap 1).

 

Boven

 

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op mijn loon als jobstudent?

 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, moet in principe bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op het loon van de jobstudent. Dit gebeurt op basis van de barema’s die gelden voor de gewone arbeiders en bedienden. De werkgever moet in principe de B.V. inhouden, zelfs als hij weet dat de ingehouden B.V. achteraf door de belastingadministratie zal worden terugbetaald aan de jobstudent.

Er bestaat nochtans een belangrijke uitzondering. Er moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden indien is voldaan aan dezelfde voorwaarden als die gelden opdat slechts de solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn. Dit is namelijk het geval wanneer de student tewerkgesteld is:

- met een studentenovereenkomst;

- gedurende maximum 50 arbeidsdagen per kalenderjaar tot 31/12/2016 en 475 uren per kalenderjaar vanaf 1/1/2017 ;

- en op voorwaarde dat voor die tewerkstelling geen normale RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.

 

Boven

 


 Vervoer 

 

Hoe geraak ik op mijn bestemming als ik ga werken voor Skiworld in Frankrijk of Oostenrijk?

 

Het vervoer heen in het begin van het seizoen en terug op het einde van het seizoen wordt georganiseerd en/of betaald door Skiworld.

Tijdens het winterseizoen hebben we op meerdere dagen meerdere bussen naar de verschillende bestemmingen. Anders zorgen wij voor vervoer via bijvoorbeeld Flixbus, Europabus, TGV, www.blablacar.be of het vliegtuig. Steeds wordt getracht de voordeligste reisformule te gebruiken.

 

Boven

 

Mag ik met mijn eigen wagen naar mijn bestemming rijden?

 

Hoewel wij het niet aanraden, mag je met je eigen wagen naar het buitenland komen. Omdat je normaal gratis meekan met onze bussen, voorzien wij GEEN tussenkomst in de kosten voor benzine of de tolwagen. Voor de tolwegen (péage) naar de Franse Alpen moet je rekenen op ongeveer 70€.

De reistijd wordt niet aanzien als arbeidstijd.

Als je met je eigen wagen komt, is dit steeds op eigen risico. Zorg dat je verzekering in orde is. De arbeidsongevallenverzekering van Skiworld komt niet tussen bij ongelukken met de eigen wagen op weg naar of van de skigebieden.

Vertrek in de winter nooit zonder winterbanden en sneeuwkettingen.

Houd er rekening mee dat vaak enkel betalende parkeerplaatsen voorhanden zijn. Niet al onze hotels hebben een eigen privéparking. Meer info over parkeermogelijkheden vind je op de sites van de respectievelijke locatie.

 

Boven

Werken bij Skiworld - Alle Vacatures

 

 Tijdens je verblijf 

 Skiën, boarden en andere vrijetijdsactiviteiten 

  Verzekering  

  Werkloosheid  

 


  Tijdens je verblijf  

Mag ik tijdens het seizoen over en weer naar huis?

 

In principe zorgen wij enkel voor vervoer bij de aanvang van je tewerkstelling en nadat je contract beëindigd werd door ons (bijvoorbeeld op het einde van het seizoen). Het is initieel steeds de bedoeling dat je vertrekt voor een aaneengesloten verblijf voor het hele seizoen.

Uiteraard zullen wij in noodgevallen, voor uitzonderlijke familiale omstandigheden enzovoort steeds een vlotte oplossing trachten te vinden.

 

Boven

 

Mag ik bezoek ontvangen tijdens mijn tewerkstelling in het buitenland?

 

U mag bezoek ontvangen tijdens uw tewerkstelling maar steeds in samenspraak met uw verantwoordelijke en op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op uw prestaties.

Tijdens het hoogseizoen (bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties) is dit meestal moeilijker omdat onze hotels dan vaak volgeboekt zijn.
Bezoek mag niet overnachten op de personeelskamers aangezien je meestal samen met collega’s op een kamer verblijft.

 

Om wildgroei te vermijden bij het uitnodigen van vrienden en familieleden van personeel werd volgende financiële regeling uitgewerkt.

Hotelverantwoordelijken:

- familie tot de 1ste graad (ouders, kinderen): korting van 50% op de brochureprijzen

- andere familieleden: korting van 20 % op de brochureprijzen

- vrienden: korting van 10 % op de brochureprijzen

Andere medewerkers:

- enkel familieleden tot de eerste graad: korting van 20% op de brochureprijzen

- vrienden: geen korting

 • Op skipassen, busreizen, consumpties tijdens het verblijf enzovoort worden nooit kortingen gegeven.
 • Kortingen worden slechts toegekend voor verblijven in hetzelfde hotels als de medewerker.
 • Tijdens het hoogseizoen (zoals de schoolvakantieperiodes) zijn deze kortingen niet van toepassing.
 • Aanvragen voor verblijf van familie of vrienden worden door de hotelverantwoordelijken naar de reservatiedienst gestuurd.
 • In geen enkel geval mogen er op de personeelskamers verstekelingen verblijven. Dit zal onverbiddelijk tot terugzending van de genodigde(n) leiden samen met de gastheer of –vrouw (met ontslag voor dringende redenen).

 

Boven

 

Moet ik kleding meepakken voor 4 maanden? Is er gelegenheid om te wassen en te strijken?

 

In alle hotels is er de mogelijkheid om te wassen en te strijken. Je hoeft dus zeker niet heel je kleerkast mee te brengen.

 

Boven

 

Is er internet aanwezig in de hotels?

 

In de meeste hotels is draadloos internet aanwezig waar je als personeel vrij gebruik van kan maken.

Breng wel je eigen laptop of tablet of smartphone mee. De bedrijfscomputer die aanwezig is in het hotel mag enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden.

Denk er echter aan dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen materiaal. Skiworld komt in geen geval tussen bij eventueel verlies, diefstal of schade.

 

Boven

 

Hoe geraak ik aan drugs in Frankrijk?

 

Drugs zijn absoluut uit den boze in onze organisatie.

Samen met je contract teken je onze drugs- en alcoholpolicy.

Bezit en/of gebruik van drugs tijdens je tewerkstelling, leidt steeds tot onmiddellijk ontslag voor dringende redenen.

 

Boven

 


 Skiën, boarden en andere vrijetijdsactiviteiten 

 

Is er voldoende vrije tijd om zelf te gaan skiën of snowboarden of voor andere activiteiten tijdens winter of zomerseizoen?

 

Uiteraard krijgt iedereen  voldoende vrije tijd om zelf ook te kunnen genieten van de besneeuwde pistes. Zelfs tussen de shiften door kan je vaak nog naar de pistes.

(zie ook “Ben ik verzekerd tijdens het skiën of snowboarden?”) (link aub)

In de zomer kan je gaan mountainbiken, wandelen en afhankelijk van de locatie behoren ook canyoning, parapenting enzovoort tot de mogelijkheden, … 

 

Boven

 

Mag ik mijn eigen skimateriaal meenemen?

 

Je mag je eigen skimateriaal meenemen. Je blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen materiaal. Wij komen niet tussen bij eventueel verlies, diefstal of schade.

Weet dat ons seizoenpersoneel op vele locaties speciale personeelsvoorwaarden krijgt wanneer zij materiaal gaan huren.

 

Boven

 

En de skipas?

 

Ondanks het feit dat we in vele gebieden speciale personeelsvoorwaarden krijgen, blijven skipassen in de meeste skigebieden een dure aangelegenheid.

Enkele voorbeelden van winterseizoen 2015-2016:

 • Vaujany:                                forfait saison Alpe D' Huez grand domaine ski: 468 €
 • Valmorel:                               forfait saison Grand Domaine: 339 €
 • Les Deux Alpes:                  forfait saison: 565 €
 • Les Menuires (Sevabel):   
  • forfait saison 3 Vallées: 868 € i.p.v. 1240 €
  • forfait saison Belleville: 690 € i.p.v. 1150 €
  • forfait saison Menuires: 470 € i.p.v. 940 €
 • Zell in Zillertal:                      615 € tot begin december via https://www.zillertalarena.com/nl/zell/winter/skigebiet_zell_tarife.html

Zorg er dus voor dat je voldoende betaalmiddelen hebt om je skipas aan te kopen.

Er wordt geen geld geleend bij collega’s of voorgeschoten door de werkgever voor de aankoop van skipassen.

 

Tip: ga op voorhand eens kijken op de website van het lokaal skigebied waar je soms promo’s vindt.

 

Boven

 


  Verzekering  

 

Ben ik verzekerd tijdens de arbeidsuren?

 

Enkel tijdens de arbeidsuren ben je via de werkgever verzekerd tegen arbeidsongevallen.

 

Boven

 

Ben ik verzekerd tijdens mijn vrije tijd?

 

Je bent via de werkgever NIET verzekerd tegen ziekte en tegen ongevallen in je vrije tijd.

Als je wordt tewerkgesteld met een Belgisch contract ben je in je vrije tijd normaal verzekerd via je eigen ziekenfonds. Je wordt dan immers gedetacheerd naar het buitenland waardoor je sociale zekerheid in België blijft doorlopen.

Voor je vertrek verwittig je best je ziekenfonds dat je voor enkele maanden naar het buitenland vertrekt. Dan krijg je een “World-assistance kaart” waarmee je buitenlandse dokters- en medicijnkosten kan recupereren (met uitzondering van het remgeld).

Zeg tegen je ziekenfonds beter niet dat je in het buitenland gaat werken want daar doen sommige ziekenfondsen ten onrechte moeilijk over.

Als je tewerkgesteld wordt met een buitenlands contract stopt in principe je Belgische sociale zekerheid en zal je zelf je sociale zekerheid in het land van tewerkstelling in orde moeten maken.

 

Boven

 

Ben ik verzekerd tijdens het skiën of snowboarden?

 

Spijtig genoeg gebeuren er elk winterseizoen opnieuw ski-ongevallen. Vaak met zeer ernstige gevolgen, niet alleen op medisch maar ook op financieel gebied. Daarom verplichten wij al onze personeelsleden om zichzelf te verzekeren voor zij mogen gaan skiën. Als je een contract tekent bij Skiworld, verklaar je je tegelijkertijd akkoord met onze Skiworld-policy.

Daarin staat onder meer dat geen enkel personeelslid mag gaan skiën of snowboarden zonder dat er op voorhand een bewijs is geleverd dat men degelijk verzekerd is tegen ski-ongevallen met inbegrip van repatriëring van op de pistes.

Sommige ziekenfondsen bieden dit gratis aan. Ziekenfondsen komen echter niet altijd tussen voor repatriëringen en dergelijke. Informeer dus goed bij je ziekenfonds wat zij al dan niet dekken.

Ook reisverzekeringen dekken dit vaak. Vind je geen goed of betaalbaar alternatief, kijk dan eens op www.vab.be. In 2015 kon je jezelf daar verzekeren tegen alle risico’s, zelfs zoekacties, voor slechts 85 € per persoon per jaar.

De lokale skipasbureaus verkopen ook verzekeringen aan saisoniers. Let op want die zijn vaak slechts 30 dagen geldig.

 

Boven

 


 Werkloosheid 

 

Ik ben werkloos nu. Wat met het behoud van mijn rechten?

 

Wanneer je volledig werkloos bent en je aanvaardt een deeltijdse arbeidsovereenkomst “om aan de werkloosheid te ontsnappen” en op voorwaarde dat je reglementair ontslagen wordt door de werkgever (en niet om dringende redenen), dan krijg je “behoud van rechten” op het einde van je tewerkstelling.

Ben je in die situatie vermeld dit dan zo snel mogelijk zodat we de hiervoor noodzakelijke documenten C131A en C131B elektronisch kunnen afleveren aan uw betaalinstelling.
Meer informatie kan je krijgen bij je uitbetalingsinstelling of bij de RVA.

 

Boven

 

Inkomensgarantie. Wat is het en heb ik daar recht op?

 

Wanneer je volledig werkloos bent en je aanvaardt een deeltijdse arbeidsovereenkomst en je inkomen blijft onder bepaalde grenzen, dan kan je aanspraak maken op de “inkomensgarantie”. Dit is een systeem waarbij de werkloosheid een aanvulling betaald boven op je loon. Eén van de voorwaarden is echter dat je beschikbaar moet zijn voor de Belgische arbeidsmarkt. Wanneer je tewerkgesteld wordt in het buitenland, ben je niet beschikbaar voor de Belgische arbeidsmarkt. Meer informatie kan je krijgen bij je uitbetalingsinstelling of bij de RVA. 

 

Boven

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze promoties!

ONZE PARTNERS